Zoekveld

U bent hier

Seminaries 5de jaar

Naast de belangrijke keuze van een studierichting mag een leerling in het 5de jaar nog een seminarievak van 2 lestijden kiezen. Dit seminarievak behoort tot de vrije ruimte, dit wil zeggen dat de leerling kiest voor een bepaalde module, de module is niet volledig verbonden aan de studierichting.


Keuzemogelijkheden:

Seminarie bedrijfseconomische casestudies

Wie heeft er zin voor ondernemen? Wie heeft er zin voor initiatief? Wie heeft er zin voor creativiteit? Wie heeft er zin om economische inzichten te verwerven aan de hand van concrete bedrijfseconomische casestudies? Wie wil er zelf eens manager spelen? Wie wil er zelf eens een bedrijf uit de doeken doen? Wie ... ?
Kortom het seminarie economie zal ervoor zorgen dat je economische kennis uitgebreid wordt aan de hand van allerlei praktische gevallenstudies, waarbinnen je de kans krijgt om je interessegebieden te doorgronden en je vaardigheden te optimaliseren. Je gaat zelf aan de slag met concrete, gesimuleerde praktijksituaties binnen een mini-onderneming. Zo raak je meer
thuis in de verschillende kennisdomeinen zoals marketing, aan-en verkooptechnieken, promotiebeleid, personeelsbeleid, boekhouding, kosten-batenanalyse, financiële planning, analyse van een jaarrekening,…

Door het maken van opdrachten word je in kleine groepen doorheen de leerstof geleid waarbij je je voorkennis moet gebruiken. Uiteraard maak je als teamlid bij de zelfstandige uitvoering van je taken gebruik van ICT-tools zoals tekstverwerker, spreadsheets en internet. De klemtoon ligt dus niet alleen op het verwerven van pure kennis maar ook op het kunnen vergaderen, onderhandelen, presenteren (mondeling/schriftelijk) en brainstormen.

Begin

Seminarie probleem oplossen in de wiskunde

Het probleemoplossen is een van de meest fascinerende en boeiende aspecten van de wiskunde. Het is een plezierige, soms frustrerende bezigheid. Het is in elk geval de drijvende kracht achter nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Na dit seminarie zal je meer methodes kennen om wiskundige problemen aan te pakken, je zal je oplossingen beter kunnen verwoorden, verdedigen en presenteren.
Om een probleem op te lossen moet je al je kennis mobiliseren, je moet zoeken naar nieuwe wegen om een probleem voor te stellen en je moet een goede strategie volgen. Om dit te trainen, bespreken we in groep eerst verschillende problemen uit verschillende gebieden van de wiskunde. Door het bestuderen van de problemen kom je dan in contact met een veelheid aan technieken en methodes. In het tweede semester pas je deze inzichten toe op nieuwe wiskundige theorieën en methodes. We gaan in op praktijkgerichte problemen en onderzoeken de wiskundige theorieën achter alledaagse verschijnselen. Om die problemen op te lossen zal je die wiskundige theorieën ook moeten bestuderen en uitwerken.

Centraal in de lessen staat echter een heel jaar lang het zelfstandig en in groep bestuderen van problemen. Daarom zal de leraar weinig aan het woord zijn, jullie zullen des te meer de lessen moeten dragen.

Begin

Seminarie talenproject Frans – Engels

Gezocht: M/V met een liefde voor moderne vreemde talen, talent voor teamwork en interesse in Franse en Brits-Amerikaanse cultuur. Pluspunten zijn creativiteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. Basiskennis Engels en Frans vereist, maar vooral attitude en zin om bij te leren zijn belangrijke eigenschappen. Dit is een seminarie voor de talenknobbels onder jullie, maar ook voor iedereen die talen belangrijk vindt en graag zijn of haar Engels en Frans wat bijschaaft.

Het thema waarrond we werken is respectievelijk Franse en Brits-Amerikaanse cultuur. We dompelen ons onder in de cultuur van het betreffende land aan de hand van opzoekwerk op het net en het bekijken van documentaires. Terwijl we dit doen oefenen we meteen onze lees- en luistervaardigheden. Maar ook onze schrijf- en spreekvaardigheden komen aan bod: tijdens het seminarie gebeurt alle communicatie in het Engels of Frans, en we werken naar een mondeling en een schriftelijk eindproduct toe. Hoe dit eindproduct er uiteindelijk zal uitzien, zal voor een groot deel afhangen van jullie eigen creativiteit.

De evaluatie in dit seminarie beoordeelt niet enkel het eindproduct, maar ook voor een groot deel het proces: dit betekent dat we verwachten dat iedereen tijdens het semester actief meewerkt, opdrachten inlevert en deadlines respecteert. Doordat we in groep aan een gemeenschappelijk product werken, is het belangrijk dat er goed gecommuniceerd wordt en dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. Dit zal dan ook doorwegen op de evaluatie.

Het falen of slagen van dit seminarieproject hangt dus voor een groot deel van jullie af: we zijn op zoek naar creatieve enthousiastelingen, die zin hebben om in team te werken en om vanuit hun eigen interesse mee te werken aan een gezamelijk eindproject, gepresenteerd in de seminarietaal Frans of Engels.

Begin

Seminarie Taaluitwisseling

De taaluitwisseling werkt rond en met één enkele taal, het Frans. Dit seminarie zoekt niet naar stille zielen, heeft geen nood aan brave meelopers en kan cocoonende thuiszitters niet de gezochte rust bieden. Je zal je sociale en samenwerkingsvaardigheden leren aanscherpen, leren omgaan met verschillen en vooral ook je zelfstandigheid ontwikkelen, je verantwoordelijkheid leren opnemen.
De uitwisseling, het woord zegt het zelf, is gericht op een zestal dagen waar er effectief een uitwisseling gebeurt met een Franstalige school. Deze periode kan ook opgesplitst worden in twee keer een drietal dagen naargelang de planning: een deel van de uitwisseling kan dus ook reeds het eerste of nog in het derde trimester vallen. Er worden lessen gevolgd in de gastschool en omgekeerd. Er wordt geproefd van elkaars leefwereld.

Dit vergt heel wat voorbereiding op alle vlakken: algemeen cultureel, taaltechnisch, organisatorisch, praktisch… Dit gebeurt uitsluitend in het Frans.

In het eerste trimester wordt er via projecten inleidend naar de uitwisseling toegewerkt. Je leert je correspondent(en) kennen via mail en Facebook. Het tweede trimester is veelal praktisch en hectisch omdat het programma van de uitwisseling voorbereid wordt. Van trein tot broodjes, van activiteiten tot slaapplaatsen. Het derde trimester biedt ruimte voor het bijwerken van de gemiste lessen en vooral voor de evaluatie (met project) van de beleefde uitwisseling.

Als je je inschrijft voor de uitwisseling engageer je je ook voor het volgende:

  • tijdelijk vergeten dat je Nederlandstalig bent!
  • bereid zijn een Franstalige – en uitzonderlijk twee – even in je dagdagelijkse leven toe te laten en een slaapplaats aan te bieden. Het kan hier om een jongen en/of meisje gaan.
  • zelf deel uit willen maken van een Franstalige familie en bereid zijn uit je ‘comfortzone’ te stappen.
  • de periode van de taaluitwisseling volledig vrij te houden en de regels van een schooluitstap te respecteren tijdens de uitwisseling.
  • bij het eventueel uitblijven van subsidies, bereid zijn een bedrag van 75 à 100 euro (absolute maximum) te investeren in de uitwisseling.

Begin

Seminarie probleem oplossen in de exacte wetenschappen

De module wetenschappen bestaat uit drie vakken – fysica, biologie en chemie. In de loop van het jaar doorloop je afwisselend elk van deze disciplines. Van elk vak krijg je een wetenschappelijk probleem voorgeschoteld. “Hoe maak je een lavalamp of ... slime? Zitten er echt schadelijke bacteriën in je bubbelbad? Wat is de relatie tussen Newton en ... een wieg? Welk organisme is de ‘veroorzaker’ van malaria? Hoe maak je het perfecte doelpunt? Hoe maak ik een kristal? Waarom blijft je fiets alleen recht tijdens het rijden? Waarom kabbelt melk als ze zuur wordt? …”

Per groep word je door middel van een uitgekiend proces van gesprek, opzoekwerk en opdrachten de weg gewezen naar de oplossing. Je zal hierbij literatuur of andere bronnen moeten uitpluizen. Je werkt zelfstandig en in groep, de leerkracht zal dus weinig aan het woord zijn, je zal zelf de nodige info moeten verzamelen en op een kritische manier verwerken. Dit betekent dat je ook een persoonlijk verslag van je opzoekwerk moet maken en eventueel je resultaten in groep presenteren.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat je, eveneens in groep, een experiment bedenkt dat je ook daadwerkelijk moet uitvoeren.

Begin

Seminarie Klassieke Culturele Vorming

“ Als je de tocht aanvaardt naar Ithaka
wens dan dat de weg lang mag zijn ,
vol avonturen , vol ervaringen.”
K.P.Kavafis

Het seminarie Klassiek culturele vorming wil je een reis aanbieden. Een reis langs diep-menselijke thema’s zoals liefde en dood , angst , vertrouwen , wraak… Thema’s waar de oude Grieken en Romeinen zich heel bewust mee bezig hielden. Zij getuigden hierover in talloze kunstwerken : beelden , gedichten , tragedies , verhalen… Ze bestuderen samen deze kunstwerken uit de oudheid om na te gaan hoe deze kunstvormen een enorme invloed hebben uitgeoefend op de Westers maatschappij tot vandaag. In het eerste semester gaan jullie op zoek naar actuele kunstvormen ( beeldhouwkunst , schilderkunst , poëzie ) waarin figuren en thema’s uit de klassieke oudheid tot leven komen. In het tweede semester voelen jullie zelf welk thema jullie aanspreekt en creëren jullie zelf één of meerdere creatieve vormen van dit thema. Wij starten onze reis dichtbij in het Middelheim beeldenpark …
Benieuwd waarheen de reis ons verder brengt ….

Begin

Seminarie historisch-culturele uitdieping

Graven in het verleden om het heden te begrijpen …
Waarom ervaren wij onze multiculturele maatschappij (soms) als problematisch? In welke opzichten lijkt de moslimcultuur op de onze? Hoe bekijkt de oosterse wereld onze 'westerse' wereld? Weten wij zelf wel welke ideeën belangrijk zijn voor onze maatschappij? Waarom leiden de verschillen tussen culturen zo vaak tot oorlogen, denk maar aan Afghanistan, Irak, Koude Oorlog, … En als het dan tot oorlog komt, welke spelregels worden er gevolgd? Wie stelt deze op?

In het seminarie historisch-culturele studies zoeken we via gericht bronnenmateriaal samen naar de antwoorden. Het sámen denken staat centraal in het seminarie tijdens het eerste semester. Onder meer via brainstorming in groep proberen we een zicht te krijgen op een actueel thema door het verleden wat te ontbloten. De rol van de leerkracht beperkt zich tot het uitzoeken van goed uitgedachte vragen en enige sturing. Een heleboel bronnenmateriaal, artikels, internetadressen, … waaruit je de antwoorden kan distilleren, worden je aangereikt. Samen op zoek gaan naar hét antwoord en dan … ontdekken dat er meerdere juist zijn, … of net geen.
Tijdens het tweede semester focussen we ons op de ‘praktijk’ van de multiculturele samenleving waarin we leven. We bezoeken het asielcentrum van Lint en werken nadien een projectdag uit waar we op stap gaan mét asielzoekers. We laten onze wereld kennismaken met hun wereld, en denken na over integratie, samen-leven en diversiteit.

Begin

Seminarie sociologische casestudies

Is er een verband tussen het welbevinden en de buurt waar je woont? Waarmee is bijvoorbeeld het welbevinden van de inwoners van Kontich gecorreleerd? Of kan welbevinden eerder in verband gebracht worden met hoeveel vrienden je op Facebook hebt? Op welke manier komt de jeugd aan bod in de media? En welke invloed heeft die media op de jeugd? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in de samenleving betrokken raakt bij de politiek? Op welke manier kunnen wij in ons dagelijks leven voor een evenwicht zorgen tussen mens en natuur? Hoe kunnen we zo ecologisch mogelijk koken? Wat zal er van onze samenleving binnen 200 jaar teruggevonden worden en wat zegt dat over ons? Wat willen wij graag dat er in de toekomst van ons teruggevonden wordt? Waarom vluchten mensen weg uit hun land? Hoe voelen ze zich in België tijdens en na hun asielprocedure? Wat betekent oorlog voor een mens?
In het seminarie sociologische casestudies stellen we ons heel uiteenlopende vragen. Kritische vragen over de samenleving: de samenleving nu, de samenleving toen, de samenleving hier en de samenleving ginder, … Andere disciplines zoals demografie, archeologie, ecologie of journalistiek zullen ons op weg helpen om de antwoorden te vinden.
In kleine groepjes gaan jullie steeds op dezelfde, systematische manier op onderzoek uit. Hierbij maken jullie gebruik van onderzoeksmethoden die eigen zijn aan de sociologie: buurtonderzoek, analyse van verslaggeving (over jeugd en media), onderzoek naar statuut van de jongere in de samenleving, maken van een eigen site, krant of magazine, interview met asielzoekers, debat over oorlogsjournalistiek, …

Begin